Get Adobe Flash player
Home

รายชื่อโรงเรียนขอใช้ แบบ ปพ.1

รายชื่อโรงเรียนที่ขอใช้แบบ ปพ.1 ป

ที่ ชื่อโรงเรียน สังกัด ชื่อผู้ประสานงาน อีเมล์
1 โรงเรียนวัดเขาวง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ผอ. ประภาพร มั่นพรม < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
2 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป.ชัยนาท < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
3 โรงเรียนเจริญศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ณฐมน สาริก < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
4 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม สพป.ชัยนาท มยุรี บ้านสระ < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
5 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป.ชัยนาท ผอ.ชำนาญ แก้วเขียว < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
6 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยนาท ผอ.ภาณุพงศ์ มั่นพรม < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
7 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.ชัยนาท ยุทธนา ตันติเสรีรัตน์ < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
8 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา สพป.ชัยนาท < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
9 โรงเรียนวัดวงเดือน สพป.ชัยนาท monjira bunserm < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ สพป.ชัยนาท monjira bunserm < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
11 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป.ชัยนาท < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
12 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
13 โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) สพป.สมุทรสงคราม นายพีระ มีนุชนาถ < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
14 โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร สพป,สุพรรณบุรี เขต 3 สุรางค์ เข็มเพ็ชร < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
15 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ สพป.พิจิตร นางนภาวรรณ. จันทร์ศรี < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
16 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป.นราธิวาส เขต 1 แวฮามะ เจ๊ะเต๊ะ < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
17 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป.ชัยนาท น.ส.วิภารัตน์ พลอยงาม < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
18 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป.นราธิวาส เขต 2 ainu wea-derea < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
19 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สช.เอกชน ศศิธร รักสัตย์ < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
20 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป.ชัยนาท ผอ.ฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์ < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
21 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สพป.ชัยนาท ผอ.เฉลียว  อยู่เกิด < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
22 โรงเรียนวัดพระแก้ว สพป.ชัยนาท ผอ.ภิรมย์  สีเผือก < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
23 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป.ชัยนาท ผอ.อำนาจ  นุ่มแสง < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
24 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สุภาภรณ์ ถนอมพันธุ์ < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
25 โรงเรียนวัดหนองพังนาค สพป.ชัยนาท นางสาววิภารัตน์ พลอยงาม < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
26 โรงเรียนวัดดอนรังนก สพป.ชัยนาท นางสาววิภารัตน์ พลอยงาม < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
27 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ สพป.ชัยนาท นางสาววิภารัตน์ พลอยงาม < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
28 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
< อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
29 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป.ชัยนาท นางสาววิภารัตน์ พลอยงาม < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
30 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี สพป.ชัยนาท นางสาววิภารัตน์ พลอยงาม < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
31 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ สพป.ลำพูน เขต 1
< อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
32 โรงเรียนพระยาตาก สพป.ชัยนาท เครือวัลย์ คำสี < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
33 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สช.เอกชน  (ฉะเชิงเทราเขต 2) นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
34 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท วัชรี ก้ามปู < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
35 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Sirichai Juntakhan < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >
36 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป.ชัยนาท นายไพโรจน์  ดีวัน < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
37 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป.ยโสธร เขต 2 บุษกร ศรีชนะ < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
38 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง สพป.ชัยนาท นางสาวฐิตินันท์ บุญประสาร < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
39 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายนัธทวัฒน์ หาดี < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
40 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 pairin Phaiphet < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) สพป.ลพบุรี เขต 2 สุราร่ำค่ำเช้า เมากันไป < อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน >;

ข่าวครูไทย